t

KVKK Aydınlatma Metni

Mil-May Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile alınması mecburi tüm teknik ve idari tedbirlerin alındığını bildirmekteyiz. Şirketimizin faaliyetleri kapsamında bir kısım kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu kapsamda öncelikle 6698 Sayılı Kanun’da yer alan bir kısım terimlerin izahı önem arz etmektedir:

Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar:
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenme, Aktarılma ve Kullanılma Amaçları

Bir kamu kurumu olan Şirketmizin hizmet sahasında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere kurumumuzun ve bağlı birimleri ile iştiraklerinin sunacağı kamu hizmetinden faydalanacak ilgili kişilerin verileri, başta Anayasamızın 127.maddesi olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülen kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların giderilmesi, taleplerin karşılanabilmesi, zorunlu faaliyetlerimizin yürütülebilmesi gibi amaçlarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Amaçlarımızın bir kısmı aşağıda detaylandırılmaktadır:

1. Şirketimiz hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak, iş birimlerimizin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

2. Şirketin standart faaliyetlerinin ve online Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi,

3. İlgili kişilerin başvuru ve bildirimlerine dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, saklanması, Şirket birimlerine aktarılması,

4. Elektronik platformlarda veya belge ortamında idari işlemlerin kaynağı olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

5. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi,

6. Şirketimiz faaliyetlerinden ilgili kişilerin memnuniyetinin artırılması,

7. İlgili kişilere öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeleri, sorunların çözümü,

8. Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirilmesi,

9. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,

10. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgilerinin toplanması,

11. İş akitlerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişim ve kişisel bilgilerin kaydedilmesi, saklanması,

12. İş, staj, gönüllü kamu hizmeti başvuruların değerlendirilmesi,

13. İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

14. Çalışanlarımızın özlük işlemlerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği işyeri güvenliğinin sağlanması, sendikal hakların kullanılması ve benzeri kapsamda mevzuatın gereklerine uygun şekilde veri toplanması,

15. Tesislerimizde güvenlik kameraları marifetiyle gerektiğinde sesli, görüntü kaydı alınması ve benzeri amaçlarla, yürürlükteki mevzuat uyarınca Şirketimize yüklenen ödevlerin yerine getirilmesi için kişisel verileriniz elde edilmekte, kaydedilmekte, işlenmekte ve yasal süreler dahilinde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler mevzuat hükümlerince zorunlu haller, mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının emir, talimat ve talepleri ve şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesi, meşru amaçlarının sağlanması, korunması, güvenli ticari işlem gerekleri ile ilgili kişilerin faaliyetlerimizden memnuniyetlerinin artırılması amaçları ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca KVKK 8. ve 9. maddeleri gereği yaptığımız aktarımlarda kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızası olmasa dahi paylaşılabilmektedir. KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

1. Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2. Sözleşmenin ifası gereği ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere, Şirketimiz iştiraklerine, tedarikçilerine,

3. Yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız kişi ve kurumlara,

4. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,

5. İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince kamu kurumlarına ve bağlı birimlerine aktarılabilmektedir.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmamaktadır. Açık rızanın varlığı veya KVKK’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde dahi;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, koşullarının varlığı aranacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması, Silinmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine veri sorumlusu Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümü kapsamında iddia ve savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Yöntemler ve Hukuki Sebepler

Kişisel veriler, belge, elektronik ortamlar, yazılımlar, taşınabilir veri depolama araçları, fotokopi, yazıcı, video, kamera/fotoğraf makinesi, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Şirketimiz, iş ortaklarından, tedarikçilerden ve personellerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nı 4. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin veri toplayabilmekte, işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK on birinci maddesinde düzenlendiği şekilde vatandaşlarımızın ve ilgili kişilerin veri sorumlusu Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarının bulunduğunu hatırlatırız.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödenmesi gerekebilecektir. Başvurunuz veri sorumlusu Şirketimizin hatasından kaynaklanıyorsa, alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketmize iletebilirsiniz. Başvurularınız için; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talebinizi; https:www.mil-may.com.tr/kvkk-politikasi adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Şirketimizin Alemdağ Mh. Atabey Cd. No:29/A Çekmeköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname ile tayin edilen yetkili vekil aracılığıyla elden iletebilir, noter kanalıyla veya [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yollarla iletebilirsiniz. Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınızı, görüş ve önerilerinizi Şirketimize ait 0216 412 44 44 numaralı çağrı merkezi ve/veya [email protected] adresi üzerinden Şirketimize ulaştırabilirsiniz.